fbpx

algem

algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 • Size Zero: de besloten vennootschap Size Zero Studio’s en de daar aan gelieerde onderneming Minus Four, afgekort verder in deze overeenkomst als zijnde ‘Size Zero’, kantoorhoudende aan Delftseplein 28 te Rotterdam
  • Cliënte: de persoon die bij Size Zero Studio’s een Behandeling ondergaat en/of Producten koopt en/of de persoon die voor een ander een Behandel- overeenkomst met Size Zero Studio’s aangaat of Producten koopt en/of de rechts- of natuurlijke persoon die anderszins als (zakelijke) relatie een of meer overeenkomsten met Size Zero Studio’s aangaat;
  • Diensten: alle door Size Zero Studio’s verrichte dienstverlening gericht op schoonheidsverzorging en huidverbetering in de meest brede zin van het woord, bestaande uit onder meer Behandeling, advisering, informatieverstrekking op elke mogelijke wijze in de kliniek en daarbuiten (al dan niet via social media) en verkoop van Producten;
  • Behandelingen: alle door Size Zero Studio’s aangeboden behandelingen;
  • Producten: alle door Size Zero Studio’s gebruikte en te koop aangeboden producten;
  • Behandelovereenkomst: de overeenkomst waarbij de Cliënte aan Size Zero Studio’s opdracht geeft om de op enige Behandeling gerichte diensten te verrichten en zich akkoord verklaart om de betreffende Behandeling te ondergaan tegen de in die overeenkomst opgenomen voorwaarden en het bepaalde in deze daarvan deel uitmakende algemene voorwaarden;
  • Productverkoop: de verkoop door Size Zero Studio’s van bepaalde Producten aan de Cliënte, die deze koopt met inachtneming van het bepaalde in deze daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden;
  • Salonmedewerker: de bij Size Zero Studio’s werkzame persoon die de Behandelovereenkomst en de Productverkoop tussen de Cliënte en Size Zero Studio’s feitelijk uitvoert en de Diensten verleent. Waar de vrouwelijke vorm wordt gebruikt, wordt natuurlijk ook de mannelijke vorm bedoeld.

Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten en Producten en op de totstandkoming en uitvoering van alle (aanbiedingen tot het aangaan van) Behandelovereenkomsten en Productverkoop en alle mogelijke andere overeenkomsten van Size Zero.

 

Artikel 2: Behandelovereenkomst
1. Voorafgaand aan het aangaan van de Behandelovereenkomst wordt de Cliënte door de Salonmedewerker ge nformeerd over:
– de inhoud van de Behandeling en de daarbij gebruikte hulpmiddelen en Producten;
– de beoogde en te verwachten resultaten van de Behandeling;
– de verwachte duur en frequentie van de Behandeling;

Deze mondeling verstrekte informatie wordt op verzoek van de Cliënte schriftelijk vastgelegd.
2. De Behandelovereenkomst komt tot stand doordat Cli nt de door haar ondertekende schriftelijke (offertebetreffende de) Behandelovereenkomst aan Size Zero Studio’s verstrekt of de betreffende Behandeling feitelijk ondergaat.
3. In geval van minderjarigheid van de Cliënte is de toestemming vereist van een ouder/voogd met gezag over de Cliënte. De betreffende ouder/voogd is – als ware zij de Cliënte – hoofdelijk gehouden tot nakoming van alle verplichtingen uit hoofde van de Behandelovereenkomst en deze daarvan deel uitmakende algemene voorwaarden.
4. Eenmaal aangeschafte behandeltrajecten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

 

Artikel 3: Productverkoop
1. Size Zero Studio’s verkoopt Producten, al dan niet in het kader van een Behandelovereenkomst.
2. Bij de verkoop van Producten wordt de Cliënte desgewenst door de Salonmedewerker ge nformeerd over:
– de eigenschappen van het Product;
– het gebruik van het Product;
– de beoogde en te verwachten resultaten bij het juiste gebruik van het Product;
– de mogelijke gevolgen en risico’s van het gebruik van het Product.

 

Artikel 4: Informatieverstrekking door de Cliënte
1. De Cliënte is verplicht om desgevraagd en op eigen initiatief alle mogelijk relevante informatie aan de Salonmedewerker te verstrekken, voor zover de Cliënte in redelijkheid moet begrijpen dat deze noodzakelijk of behulpzaam is voor de juiste Behandeling of advisering met betrekking tot een Product en voor de uitvoering van de Behandelovereenkomst of de Productverkoop.
2. Als bepaalde informatie niet tijdig, volledig en naar waarheid is verstrekt, kan Size Zero Studio’s de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst of de Productverkoop opschorten of weigeren.
3. Size Zero Studio’s is niet verantwoordelijk voor de schadelijke gevolgen van onjuiste en onvolledige informatieverstrekking door de Cliënte.

 

Artikel 5: Verplichtingen Size Zero
1. Size Zero Studio’s neemt bij het verrichten van de Diensten de nodige zorgvuldigheid in acht. Size Zero Studio’s voert de Behandelovereenkomst en de Productverkoop naar beste inzicht en vermogen uit.
2. Size Zero Studio’s neemt slechts inspanningsverplichtingen op zich. Binnen de grenzen van hetgeen medisch mogelijk en verantwoord is, spant Size Zero Studio’s zich tot het uiterste in om samen met de Cliënte een optimaal resultaat te bereiken met behulp van de Behandeling en de Producten. Op Size Zero Studio’s rust uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting.
3. Size Zero Studio’s behandelt de gegevens van de Cliënte met uiterste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De gegevens van de Cliënte worden nooit zonder toestemming van de Cliënte met derden gedeeld, tenzij Size Zero Studio’s daartoe wettelijk verplicht is.

 

Artikel 6: Garantie, eigen verantwoordelijkheid en nazorg
1. Size Zero Studio’s kan en zal aan de Cliënte nooit enig resultaat van het ondergaan van een Behandeling of het gebruik van een Product garanderen. Alle informatie die de Cliënte over de beoogde resultaten ontvangt, is gebaseerd op verwachtingen onder ideale omstandigheden. De te bereiken resultaten zijn individueel bepaald en afhankelijk van allerlei factoren, zoals erfelijke aanleg, levensstijl, voeding en dergelijke.
2. Voor een optimaal resultaat is het noodzakelijk dat de Cliënte de instructies van de Salonmedewerker stipt opvolgt, de Behandeling volledig doorloopt en de juiste Producten op de juiste manier gebruikt. Bij twijfel kan de Cliënte altijd contact opnemen met Size Zero.
3. Size Zero Studio’s kan niet instaan voor de gevolgen van het niet opvolgen van haar instructies of verkeerd gebruik van de door haar geadviseerde Producten of gebruik van niet door haar geadviseerde producten, noch voor de gevolgen van maatregelen die de Cliënte in geval van complicaties of bijwerkingen op eigen initiatief of op advies van een derde treft.

 

Artikel 7: Annulering Behandeling
1. Afspraken voor een Behandeling kunnen tot 48 uur tevoren kosteloos worden geannuleerd.
2. Bij annulering binnen 48 uur tot 4 uur voor een afspraak is de Cliënte van het voor de geplande Behandeling geldende tarief verschuldigd, ongeacht de vraag of de omstandigheden die aanleiding geven tot het niet doorgaan van de geplande Behandeling aan de Cliënte toerekenbaar zijn.
3. Bij het zonder tijdige annulering tot 48 uur tevoren niet verschijnen voor een afspraak (no show) is de Cliënte 100% van het voor de geplande Behandeling geldende tarief verschuldigd, ongeacht de vraag of de omstandigheden die aanleiding geven tot het niet doorgaan van de geplande Behandeling aan de Cliënte toerekenbaar zijn.
4. Als Size Zero Studio’s binnen 48 uur voor een afspraak de geplande Behandeling opschort wegens omstandigheden aan de zijde van de Cliënte, zoals bijvoorbeeld het niet-nakomen van verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden, is de Cliënte het volledige voor de geplande Behandeling geldende tarief verschuldigd.
5. De administratie van Size Zero Studio’s is bepalend voor de vaststelling dat sprake is van een afspraak voor een geplande Behandeling.
6. Bij het niet respecteren van de 48-uurs policy heeft Cliënte geen recht op restitutie van de behandeling. Size Zero mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling: a. als Cliënte niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, b.indien Cliënte de toegang is geweigerd of ontzegd. Deze omstandigheden zorgen er niet voor dat het vooruit betaalde bedrag door Cliënte gerestitueerd kan worden.

 

Artikel 8: Ruilen, retourneren en reclamaties Producten
1. Gekochte Producten kunnen met het originele aankoopbewijs geruild of geretourneerd worden binnen veertien dagen na aankoop, indien de verpakking compleet, onbeschadigd en ongeopend is.
2. Gekochte Producten dienen direct na aankoop door de Cliënte ge nspecteerd te worden en eventuele onvolkomenheden dienen binnen veertien dagen na aankoop aan Size Zero Studio’s te worden gemeld.
3. Ten aanzien van gekochte Producten kan onder overlegging van het originele aankoopbewijs gereclameerd worden, indien de onvolkomenheid re el en voldoende substantieel van aard is, niet voortvloeit uit verkeerd gebruik, direct na de constatering door de Cliënte aan Size Zero Studio’s is gemeld en de Cliënte zich heeft onthouden van herstelpogingen.

 

Artikel 9: Tarieven en aanpassingen
1. Size Zero Studio’s hanteert voor de Diensten de tarieven, zoals voor wat betreft Behandelingen vermeld in de Behandelovereenkomst en voor wat betreft de Productverkoop vermeld op de prijsstickers en op haar website.
2. In geval van kostprijsverhogende omstandigheden of onvoorziene omstandigheden tijdens de Behandeling heeft Size Zero Studio’s het recht om de overeengekomen tarieven te verhogen. Een tariefwijziging wordt vooraf gemotiveerd aan de Cliënte meegedeeld.

 

Artikel 10: Betaling
1. Voor alle Diensten van Size Zero Studio’s dient direct en op voorhand te worden betaald.
2. Betaling door de Cliënte geschiedt steeds tijdig en zonder opschorting of verrekening. Bezwaren tegen de hoogte van enige factuur ontslaan de Cliënte niet uit haar betalingsverplichtingen.
3. De Cliënte is bekend met het feit dat hij een aankoop heeft gedaan van 1 behandeling of een volledig behandeltraject welke op voorhand volledig dient te zijn afgerekend
4. Bij aanvang van het behandeltraject verklaart Cliënte dat er geen enkele contra indicatie aanwezig is, welke zijn toegelicht door de salondame
5. Cliënte is zich er van bewust dat na betaling van het behandeltraject er onder geen enkele omstandigheid een mogelijkheid is tot restitutie van het aankoop bedrag. Het ontstaan van contra indicaties tijdens het behandel traject houdt niet in dat de aankoop (deels) ongedaan kan worden gemaakt
6. Alle behandeltrajecten dienen na aanschaf er van binnen 1 jaar na aankoop datum te zijn ondergaan. Na 1 jaar is het niet meer mogelijk het behandeltraject voort te zetten
7. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Size Zero is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.
8. In geval dat de studio onverhoopt moet sluiten wegens overmacht (bijvoorbeeld bij brand, waterschade, pandemie) lopen de sepa betalingen door en bent u alsnog verplicht tot betaling. De behandelingen die u tijdens de sluiting mist kunnen ten alle tijden worden ingehaald als de studio weer open gaat.

 

Artikel 11: Lidmaatschapsvoorwaarden
1. Het lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’.
2. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Size Zero worden overgedragen.
3. Ingeval van een halfjaar abonnement is het aan het lid toegestaan 4x per maand gebruik te maken van de machine.
4. Size Zero is gerechtigd om een Size Zero vestiging te sluiten of te verhuizen naar een andere locatie om voor haar motiverende redenen. Indien er na de sluiting of verhuizing geen Size Zero vestiging in een straal van 100 kilometer van de in de overeenkomst vermelde thuisvestiging ligt, krijgt het lid de mogelijkheid om kosteloos en zonder opzegtermijn tussentijds de overeenkomst te be indigen, vanaf het moment van sluiting of verhuizing.
5. Het lidmaatschapsgeld dient door het lid via SEPA automatische periodieke incasso bij vooruitbetaling te worden voldaan, op maandbasis, dan wel desgewenst voor de initi le contractduur (of een verlenging daarvan).
6. De overeengekomen kosten (abonnementskosten eerste maand plus de administratiekosten), dienen bij inschrijving in de Size Zero salon te worden voldaan.
7. Size Zero behoudt zich het recht voor om achterstallige bedragen te innen via SEPA automatische incasso.
8. Wanneer een SEPA automatische incasso wordt gestorneerd mag Size Zero stornokosten in rekening brengen. Deze kosten bedragen 15 euro per gestorneerd bedrag.
9. Bij niet tijdige betaling is het lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het lid aan Size Zero te worden voldaan. Het lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Size Zero tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.
10. Indien Size Zero over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het lid, is het lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK), dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan Size Zero het lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Size Zero tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau, is c.q. zal worden voldaan.
11. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Size Zero is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.
12. Size Zero is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste drie maanden vanaf de in de overeenkomst vermelde ‘startdatum van het lidmaatschap’, heeft het lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.
13. Indien het lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij Size Zero of de desbetreffende Size Zero salon opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand via inf@sizezero.nl 14. Het, door het lid, tussentijds beëindigen van de overeenkomst is uitsluitend mogelijk a. op medische gronden waarbij een medische verklaring voorzien van logo, handtekening en stempel behandelend arts vereist is; b. bij overlijden (onder verstrekking van een overlijdensakte) of c. bij het verhuizen buiten een straal van honderd kilometer van de Size Zero salon, waarbij een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist is. Bij het niet aanwezig zijn van deze gronden, is Size Zero gemachtigd elk afgelopen bezoek in rekening te brengen, voor de prijs van 59 euro per behandeling, of is zij gerechtigd alle openstaande maandtarieven op te eisen. Wat Size Zero verstaat onder medische verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand via info@sizezero.nl
14. Het, door het lid, tussentijds beëindigen van de overeenkomst is uitsluitend mogelijk a. op medische gronden waarbij een medische verklaring voorzien van logo, handtekening en stempel behandelend arts vereist is; b. bij overlijden (onder verstrekking van een overlijdensakte) of c. bij het verhuizen buiten een straal van honderd kilometer van de Size Zero salon, waarbij een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist is. Bij het niet aanwezig zijn van deze gronden, is Size Zero gemachtigd elk afgelopen bezoek in rekening te brengen, voor de prijs van 59 euro per behandeling, of is zij gerechtigd alle openstaande maandtarieven op te eisen. Wat Size Zero verstaat onder medische gronden wordt in deze onder artikel 15 nader toegelicht.
15. Medische gronden die Size Zero aanmerkt als geldige reden om het abonnement per direct stop te zetten: plaatsing pacemaker of nieuwe hartkleppen, epilepsie, kanker (bij chemotherapie) of blijvend ernstig letsel.

 

Artikel 12: Opschorting (tijdelijk stopzetten)
1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van Size Zero het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van negen maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring voorzien van logo, handtekening en stempel behandelend arts, of ander – ten genoegen van Size Zero – deugdelijk bewijs. Wat Size Zero verstaat onder langdurige ziekte, blessure of letsel wordt in artikel 2. nader toegelicht.
2. Gezondheidsredenen die Size Zero aanmerkt als geldige reden om het abonnement tijdelijk stop te zetten: ernstige hartklachten (infarct, aanval), beroerte, tropische ziekten, ernstige trombose, open wonden ten gevolge van een operatie en zwangerschap.
3. Voor iedere opschorting is Size Zero bevoegd administratiekosten in rekening te brengen.
4. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.
5. De betalingsverplichting van het lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid
1. Size Zero Studio’s treft alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen ter voorkoming van schade aan de persoon en eigendommen van de Cliënte. Op de Cliënte rust ook een eigen verantwoordelijkheid om de nodige zorg in acht te nemen om schade aan haar persoon en eigendommen te voorkomen.
2. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid is Size Zero Studio’s nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook van de Cliënte. Deze aansprakelijkheidsuitsluiting omvat onder meer alle mogelijke schade aan de persoon van de Cliënte ten gevolge van het ondergaan van een Behandeling of het gebruik van Producten en alle eventuele schade aan de eigendommen van de Cliënte door beschadiging of diefstal bij een bezoek aan de kliniek.
3. Size Zero Studio’s is nooit aansprakelijk voor schade van derden. De Cliënte vrijwaart Size Zero Studio’s van alle mogelijke aanspraken van derden in verband met de verrichte Diensten.
4. Size Zero Studio’s is nooit aansprakelijk voor schade door derden. Verwijzingen van Size Zero Studio’s naar andere ondernemingen en hun websites of apps zijn slechts informatief van aard.
5. Onverminderd het voorgaande is elke aansprakelijkheid van Size Zero Studio’s te allen tijde beperkt tot de directe schade (waarbij indirecte schade en gevolgschade nooit voor vergoeding in aanmerking komt) en tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval uitkeert, althans – bij gebreke van enige verzekeringsuitkering – tot het door de Cliënte aan Size Zero Studio’s betaalde bedrag voor de Behandeling of het Product waarop de schade mogelijke aanspraken van derden in verband met de verrichte Diensten.

 

Artikel 14: Overmacht
1. Size Zero Studio’s is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting als zij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar schuld is te wijten of anderszins voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Size Zero Studio’s geen invloed heeft. Te denken valt bijvoorbeeld aan brand, overstroming, oorlog, natuurrampen en andere uitzonderlijke weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, staking, leveringsproblemen en ziekte van personeel.

 

Artikel 15: Openingstijden
Size Zero is bevoegd om Size Zero salons geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. Size Zero is bevoegd de openingstijden / dagen van een Size Zero salon tijdelijk / blijvend te wijzigen. Size Zero is bevoegd de in de overeenkomst vermelde Size Zero salon voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Cliënte heeft geen recht op compensatie of restitutie van het aanbetaalde bedrag. Bij elke salon is er sprake van een zomerstop of feestdagenstop. Elke salon is gerechtigd om in de zomer- of feestdagen maanden twee weken de salon te sluiten, of op onregelmatige tijden de salon te openen. Cliënte heeft geen recht op compensatie of restitutie van het aanbetaalde bedrag.
2. Cliënte mag gedurende de openingstijden afslanken in de in de overeenkomst vermelde Size Zero salon, en overige Size Zero salons van Size Zero, indien dat is inbegrepen in het gekozen traject.
3. Size Zero is gerechtigd om een Size Zero vestiging te sluiten of te verhuizen naar een andere locatie om voor haar moverende redenen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen met Size Zero Studio’s is Nederlands recht van toepassing.

 

Language
Don`t copy text!